Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Veszélyes tanítások

2014.11.02

"Belekeresztelkedés az Antikrisztusba"

Evvel a címmel kezdtem nézni egy youtube videót. E témában még nincsenek ismereteim, így kíváncsi voltam rá. Alig telt el öt perc, azon vettem észre magamat, hogy egyre feszültebbé válok, aztán lassan mintha kételyekkel teli félelem kezdett volna ébredezni bennem. Némi szünetet tartva újra nekiláttam, de most már óvatosabban, és ezután döntöttem úgy, hogy leírom néhány gondolatomat evvel a hanganyaggal kapcsolatban. Ami ezt a döntést kiváltotta, az elsősorban a személyes érintettségem.

Mivel az előadást nem akarom minden részletében leírni, ezért az egyes utalásaim teljes érthetősége végett célszerű meghallgatni.  A hanganyag megtalálható a youtube-on az azonos alcímmel.

Röviden a tartalomról: a beszélő bevezetésül elmesél egy illuminátus/szabadkőműves legendát, amit elméletileg csak a 32-33-dik szinten levő beavatottak ismernek, majd ebből a történetből indulva arról akarja a hallgatót meggyőzni, hogy az adventi, pünkösdi és karizmatikus gyülekezetek szabadkőműves és illuminátus érdekeket szolgálnak és tagjaikat az Antikrisztusba keresztelik meg. Állításait igyekszik bibliai és Tórából való hivatkozásokkal alátámasztani, de egyetlen konkrét forrásmegnevezés sem hallatszott el a bő egy órában. Ugyanez a helyzet bizonyos szimbólumokkal, amikre nem kapunk semmilyen érthető magyarázatot, esetleg csak homályos utalásokat. A Time magazinban megjelent szabadkőműves „tigriskarom” fogás csak növeli a zavarosságot, mert a beadott képen egyrészt nem zakót szorongat a (gondolom) pásztor, hanem a „páciens” fejét, másrészt melyik Time magazinról van szó? Azt inkább nem taglalom mélyebben, hogy mindenki behajlítja az ujjait, ha valakit ki akar emelni egy gödörből a ruhájánál fogva, különben nem tudja megtartani. Mellékesen megjegyzem, hogy aki kicsit is járatos az ázsiai küzdősportokban, annak a tigriskarom fogásról egészen más jut az eszébe.

Ezután részletesen elmesél egy szabadkőműves beavatási szertartást, amit az Antikrisztusba való belekeresztelkedésnek nevez, majd ezt párhuzamba állítja a Krisztusba való megkereszteléssel, ami a vízkeresztség. Hosszasan taglalja, hogy az okkultisták, illuminátusok a bibliai szent jelképeket, szertartásokat fordítva használják, nevetségessé téve azokat. Egyenlőségjelet húz az illuminátus, okkultista, szabadkőműves csoportok és az adventi, meg a karizmatikus gyülekezetek között. Megkérdőjelezi ezen utóbbi gyülekezetek pásztorainak hitelességét, megkérdőjelezi a kiáradó Szent Lélek valódiságát e gyülekezetek szertartásain. Idézem:

„... akkor az emberekhez odamennek a vezetők, akik Isten embereinek titulálják magukat, anélkül, hogy bármilyen bizonyíték lenne arra, hogy örökölték volna az apostoloktól generációkon keresztül a kézrátételes imádkozással és tanúk jelenlétében az apostolok által, mint amikor az apostolok kiválasztottak hét személyt ... , és vállaikra helyezték a kezeiket és imádkoztak értük akkor a Szent Lélek teljessé tette őket, rájuk szállt a Szent Lélek, teljessé tette őket, felruházta őket azzal a plusz képességgel, ami szükséges az igazi kereszténységnek a jó működéséhez és a korai gyülekezet alapításhoz, ami szükséges volt emberfeletti, vagy isteni képességek, tehát ezzel ajándékozta meg a Szent Lélek, Istennek a szelleme az első keresztényeket. Ugyanishát abban az időben az orvostudomány, a gyógyászat, a technológia, az útépítés, a pénzrendszer minden, minden nagyon kezdetleges szinten volt és Isten Szent Lelkének, Szent Szellemének kellett nagyon erőteljesen megnyilvánulnia azért, hogy az első valóságos krisztusi keresztények, az Eclésia, tehát a babiloni rendszerből kihívottaknak a közösségei, úgy tudjanak bizonyságot tenni, ahogyan azt mondja az Írás, hogy: az apostolok kezei által nem közönséges jelek és csodák mentek végbe, amelyek bizonyságot tettek arról, hogy valóban a Szent Lélek van az apostolokon és használja őket... Tehát mára ezek az önjelölt pásztorok, akiket a bibliaiskolából küldenek ki sokszor, semmiféle írásos, vagy film által felvett bizonyíték nincs arra, hogy az első keresztények apostolainak a továbbörökített munkásságára lettek volna megbízva ezen a vonalon keresztül, tehát ennél fogva ezeknek a személyeknek a kiléte és az eredete nem bizonyított, és korántsem biztos, hogy valóban az Isten jelölte volna ki őket személyesen erre a dologra.”

Ezután konkrétan kijelenti, hogy a vezetők babiloni eszméket hírdetnek, hogy a híveket homlokon ragadva hanyattlökik Szent Lélek kereszteléskor, ami nem Szent Lélek keresztség, hanem antikrisztusi, majd alaposan belebonyolódik abba, hogy a Szent Szellem miért nem lehet az emberben, hanem csak rajta, vagyis a testén kívül. Itt ismét több hivatkozás hangzik el, de semmi konkrét forrás, hogy utána lehessen nézni.

Nem tartom igaz keresztényi magatartásnak, ha valaki más személyeket, vagy vallásokat rossznak, okkultnak, luciferinek nevez csak azért, mert nem ért egyet velük. (Feltételezhetően azért nem, mert ismeri őket.) És sajnálatos módon erről szól az előadás, amiben nem hangzik el egyetlen logikus érvelés, és semmilyen konkrét bizonyíték sem lesz bemutatva. A kivételnek tűnő korinthusi hivatkozással csak a saját elképzelését próbálja alátámasztani, de végül teljesen belebonyolódik szubjektív és megalapozatlan kijelentésekbe.

Miért állítom mindezeket? Írásom elején említettem, hogy személyesen is érint ez a téma, mégpedig azért, mert egy ideig magam is tagja voltam egy karizmatikus gyülekezetnek, részt vettem a szertartásokon, részesültem a keresztségekben és mélységesen felháborít, hogy valaki sátáni összeesküvésnek igyekszik beállítani, sőt, azt jelenti ki, hogy aki ott megkeresztelkedik, az az Antikrisztusba keresztelkedik, és nem magam miatt, hanem azok miatt, akikben sikerült valódi félelmet keltenie.

Nem látom értelmét, hogy tovább soroljam a temérdek ellentmondást, ami a videóanyagban elhangzik, sőt arról is meg vagyok győződve, hogy a beszélő teljes meggyőződésből és lelkes segíteni akarással készítette a filmet, ám néhány dologra felhívnám a figyelmet:

• A Biblia nem egy teljes könyv, hanem egy alaposan megcenzúrázott, megcsonkított, többszörösen oda-visszafordított írásgyűjtemény töredék. Ez tény, utána lehet nézni a Biblia keletkezéséről szóló oldalakon, lexikonban, vagy leülni egy teológussal ezt megbeszélni. Tény, hogy a végleges Bibliát a III. Karthágói zsinaton ismerte el (kanonizálta) a katolikus egyház 397-ben. Amely részeket nem ismert el Istentől ihletettnek, azt egyszerűen kihagyta. Hogy hol van az elfogadott részek isteni ihletettségét bizonyító „írásos, vagy film által felvett bizonyíték”, azt ki tudja, azt viszont egyre többen, hogy a Biblia hatalmi érdekek által lett olyan, amilyennek ismerjük, tehát nem lehet tökéletes, sem feltétel nélkül hiteles, vagyis ennek ismeretében honnan tudhatja egy hívő, hogy mit mondott valóban Jézus és mit adtak ki Jézus beszédének? Viszont ettől függetlenül még nagyon sok igaz bölcsesség rejtőzhet benne!

• Hogyan lehet Jézus Krisztus nevében luciferi miséket tartani, Jézus Krisztus nevében Antikrisztusba keresztelkedni és sorolhatnám! Abban a karizmatikus gyülekezetben mindig Jézus Krisztus nevében történt minden! A Szent Lélek keresztség, a vízkeresztség, sőt az első lépésben, a megtérésben is Jézus Krisztust fogadta el a megtérő, nem pedig Lucifert, vagy valamilyen démont. Úgy gondolom, az ellentmondás magáért beszél, fölösleges kifejtenem, de röviden egy jelenet a Bibliából. Jézust avval vádolják meg a farizeusok, hogy Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Jézus ezt mondja nekik:

"Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul; és egy város, vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő országa?" Máté 12:24-29

A beszélő gusztustalannak nevezi a szabadulásokat. A Márk 7:33-ban Jézus egy nehéz beszédű süketnek a fülébe dugja az ujjait és a nyelvére köp (katolikus verziónál a nyálát keni a nyelvére), a 8:23-ban pedig egy vak szemére köp, ill. nyálat ken a szemére. Mai kultúránk szerint ez sem éppen gusztusos, és nem csak ez a két akció, ami ma nem szalonképes.

• Sehol nem találtam Jézustól olyan kijelentést, hogy „rászállt a Szent Lélek”, (persze ettől még lehet benne), ezt az írás mondja, nem Jézus, ugyanakkor több helyen találkoztam olyan kifejezésekkel, mint telve, megtelve, eltelve Szent Lélekkel. Azon vitatkozni, hogy a „beteljesedve” nem azt jelenti, hogy bennünk van, hanem rajtunk, mint egy ruha, lehet, de hogy van-e értelme?...A fordítási hibák bárhol előfordulhatnak, akár ezeknél a szavaknál is, de logikusan értelmezve a Szellem által kapott képességek, mint például a gyógyítás, prófétálás, vagy a prófétálás magyarázata, miként tudtak volna kívülről megnyilvánulni, amikor ezek a képességek belső adottságok? Néhány példa a katolikus és a Károli bibliából: ap.csel: 2:4, ap. csel: 4:8, ap.csel: 4:31, ap.csel: 9:17, ap.csel: 13:9.

• A kézrátétel teljesen normális volt, így kereszteltek Szent Lélekkel, így adatik a Szent Lélek. Ap.csel: 8:17. A gyülekezeti pásztor senkit sem lökött hanyatt, legalábbis én nem láttam ilyent, és nem estem egyszer sem extázisba a zenétől, talán mert nem énekeltem a tömeggel, de mégis visszaestem a székemre, mikor a Szellem kiáradt. Persze ettől még lehetnek olyan események, ahol emberek tömeges extázisba esnek, de ez még nem bizonyítja, hogy manipulációról lenne szó.

• Az az állítás, hogy léteznek démonok, nem okkult, hiszen Jézus munkásságának jelentős része volt embereket megszabadítani rossz szellemektől, ördögöktől, démonoktól, majd ezt a Szent Lélekkel való betöltekezés után a tanítványai is gyakorolják, sőt erről ismertetnek meg a tanítványok, és mivel a Szent Lélek időtől független, így a megnyilvánulásai is időtlenek.

• A Bibliából említett Hirám, aki a beszélő szerint nagy tudású építőmester volt, és aki maga az Antikrisztus, a Királyok I. könyvében valóban megtalálható, bár személyazonossága az Antikrisztussal vitatható. Az 5. rész 1. versszakától mint Tiros (Türosz) királya szerepel, aki építőanyagokat ad el Salamonnak a templom építéséhez. Ha király volt, nem építőmester, akkor nem lehetett az, akiről az a titkos szabadkőműves alaplegenda szól, amire a hanganyag legfőbb állítása épül. A Kir. I. 6. rész 2, 14, 21. versszakaiban, a 7. rész 1. versszakában név szerint említi az írás Salamont, mint építőt, nem pedig Hirámot. Viszont a 7. rész 14. versében megjelenik egy másik Hirám Türoszból, aki mestere a rézművességnek és aki a templom összes  réz és arany díszítését, tárgyait elkészíti, vagyis ő sem építőmester, ami feltétele lenne szabadkőműves mivoltának. Megjegyzem, hogy többféle Hirám legenda verzió létezik, amelyek mégsem lehetnek annyira titkosak, ha az interneten lehet róluk olvasni. Pl.
http://lectorium.hu/pentagram/1999-es_evfolyam/1999_2_es_ime_nagyobb_van_itt_salamonnal

http://www.szabir.com/blog/salamon-a-tudomany-tukreben/

http://explorerworld.hu/2012/02/10/a-rejtelyes-szabadkomuvesek-1-resz/ 

• Mi a bizonyíték arra, hogy napjaink tanítói, gyógyítói, gurui, szellemi vezetői, vallástól, felekezettől függetlenül, Istentől személyesen lettek kijelölve a feladatukra? Mi a bizonyíték arra, hogy egy vallás, vagy ideológia igazabb a másiknál? Létezhetnek egyáltalán ilyen bizonyítékok? Létezik olyan ember a Földön, aki ismeri a teljes, manipulálatlan bibliai írások gyűjteményének valódi tartalmát? Valóban Isten ihlette volna ezeket az írásokat? Van erre bizonyíték? Melyik isten? És akkor mi van azzal az egyre több napvilágra kerülő régészeti lelettel, amelyek azt bizonyítják, hogy a Biblia forrásai sokkal, de sokkal régebbiek annál, mint amit a ma tanított történelem tényként, a vallások pedig megkérdőjelezhetetlenként állítanak.

• Hogyan lehet összeegyeztetni az emberek szabad akaratát avval, hogy konkrét célokért imádkozzunk mások életében bekövetkező változásokért? Minek az alapján döntünk mi mások sorsáról, milyen jogon avatkozunk bele mások életébe? Ehhez akkor sincs jogunk, ha a szándékunk őszinte, mivel minden egyes embernek saját magának kell a saját életét élni, más ezt egyszerűen nem teheti meg helyette, bármilyen legyen is a szándéka. Segíteni is tudni kell.

Úgy gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy embertársaim nagy többsége nem olvasta el még saját maga a Bibliát, ismereteik javát már készen kapták. Hogy is bonyolódhatnának teológiai vitákba azokkal, akik azt nap mint nap tanulmányozzák, csakhogy a hit nem logikai érvek kérdése. Könnyű egy tájékozatlan embert elbizonytalanítani, befolyásolni, vagy akár megijeszteni, de vajon lehet ez a célunk? Isten tényleg azt várná, hogy szentnek kinevezett könyvek írják elő az ember útját? Ezt erősen kétlem. Ha hiszünk szellemünk örökkévalóságában, hiszünk életünk céljában, létezésünk értelmében, akkor hiszünk a szellem fejlődésében, és abban, hogy benső útjelzőnk, intuíciónk,  segít abban, hogy megérezzük, mi hasznos számunkra. Ehhez nincs szükség szavakra. Nagyszerű dolog a beszéd, de a szellem szintjén már erősen korlátozottan működik. Természetesen nem azt mondtam, hogy ne olvassunk és ne beszélgessünk, hiszen emberként ez a leghatékonyabb kommunikációs lehetőségünk és információgyűjtés is egyben, valamint kölcsönösen ébreszthetünk építő gondolatokat egymásban.

A beszélő komoly tájékozottságot sugall a szabadkőműves és illuminátus szokásokkal, szertartásokkal, szimbólikával kapcsolatban, de ismét egyetlen szót sem ejt ismereteinek, kijelentéseinek forrásáról. Nem tudom, hogy állításai valódiak-e, de ha egy piramis csúcsa megsemmisíti az őt tartó alsó részeket, akkor az a piramis összeomlik. Ezt avval kapcsolatban mondom, mivel állítása szerint az illuminátus piramisrendszerének csúcsán állók lenézik és gyűlölik az alacsonyabb fokozaton levőket és meg fogják őket ölni.

Végül pedig van egy nagyon fontos tény, amiről egyetlen szó sem hangzott el. Jézus Krisztus tanításának lényege a Szeretet tanítása volt. Megmutatta, hogy az egyetlen út a Szeretet Útja, a Szeretetben pedig nincsen ítélkezés, nincsenek vallások, nincs okoskodás, csak a tiszta Szeretet. Hatalmas a tanítók, vagy a tanítani vágyók felelőssége, amikor megosztják valós, vagy vélt tudásukat. Nem lehet az a cél, hogy meggyőzzük a hallgatót, olvasót az igazunkról, mert mindenkinek magának kell az Igazságot megtalálnia. Ébreszthetünk gondolatokat, de nem adhatjuk másoknak a saját gondolatainkat, mert ez manipuláció, befolyásolás. Aki az Isteni (Krisztusi) Szeretet nevében jön, az nem kelt félelmet. Nem zárható azonban ki az sem, hogy Jézus nevében tanító vallási közösségekben démonok energiája is jelen van, mint ahogy ez biztos is, de én úgy gondolom, a Szeretet bárhol megtalálható, ha keressük, és hogy mi magunk döntjük el, miféle energiát engedünk magunkba, milyen következtetésekre jutunk, illetve hogy ezekre magunktól jövünk rá, vagy csak átvesszük őket. Mindig mi döntünk, mindig!

Tudom, hogy én a Szent Szellem által keresztelkedtem meg, és hogy bennem lakozik ez az Isteni energia. Ennek az ellenkezőjéről a legnagyobb "jóakarat" sem fog meggyőzni. És ez teljesen független a gyülekezettől. Van még egy tudományosan is bizonyított tény: minden energia. Minden. Érdemes ezen elgondolkozni mélyebben is.

A Szeretet toleráns. Nem állít korlátokat és sohasem ítélkezik.

Megjegyzés: Ez a gyülekezet a kezdeti időszakában még igyekezett bibliai úton járni, legalábbis ezt éreztem. Ezt azért tudom, mert én még ebben az időszakban tértem meg, helyesebben a kezdet végén. Számomra a romlás jelei akkor váltak egyre nyilvánvalóbbá, mikor a családi ház már nem volt elég, annyi volt a lelkes hívő, és akik lelkesen adakoztak is. A sokasodó pénz aztán hozta magával a hangos külsőségeket, egyre több ismert embert, köztük politikusokat és médiasztárokat is. Nem kell túlzott fantázia észrevenni, mekkora csábítás és lehetőségek ezek annak, aki tudja mit kezdhet vele, de nem dolgom sem ítélkezni, sem találgatni. Ami számomra fontos, az az, amit Istentől kaptam azalatt az idő alatt. Isten toleráns, Isten nem ítélkezik és Isten a SZERETET. Ez különbözteti meg az összes többi istenségtől, legyenek azok bármilyen hatalmasok, kérkedők, kizárólagosak, vagy igazak! Ha én Istent keresem, Istent fogom megtalálni még a Sátán zsinagógájában is, mert a szívemmel kerestem Őt. Isten adott nekem mindent, amit ott kaptam, és Ő vezetett ki onnan, mikor eljött az ideje. Az általam meg/átélt keresztségek nem voltak sem gusztustalanok, sem nevetségesek, bensőleg éltem meg őket, nem külsőleg. Nem hiszem, hogy értelme lenne beleesni az ítélkezés csapdájába - amit meg egyébként bűnnek tartunk, ha más teszi -, ráadásul nem lesz tőle igazabb igazságunk sem.

Fontos tanulni, tapasztalni, meghallgatni másokat, de a bölcs ember maga keres, maga gondolkodik és saját maga dönt a saját szívében, bármilyen utat is választ.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Mo

(Duke, 2015.08.05 10:07)

Az utószó nagyon igaz, a többi meg elgondolkodtat. Hmmm...

eu

(c.c., 2015.02.02 18:51)

az egész világ egy marha nagy összeesküvés, arról szól hogy hogyan legyen az ember birkásítva. Nézz már körül! Egyszerűbb nem kitűnni, meg bólogatni, mint a többiek. A gyülekezetek is pénzről szólnak, meg befolyásolásról, de ha mégsem, akkor én látom fordítva a világot.

..

(Zora king, 2014.11.21 16:45)

hát kicsit informálódtam és szerintem a hit gyülkezet egy vállalkozás,ami nem igazán pozitiv. mélyebben nem akarnék belemenni, de nehéz dolga van annak aki szellemi vezetőt keres magának, vagy mestert, mert ma már a legfőbb mester a pénz álruháben, na meg még rosszabb, ha nem a pénz kell, hanem a lelked. van valami ilyesmi is a bibliában ezekről, akiktől óvakodni kell. honnan tudjuk, hogy ki mond igazat és ki hazudik? állítom, hogy sok ezoterikus magántanár totálisan meg van győződve arról, amit mond, vagy elad.
az utolsó megjegzésedet nem igazán értettem, kifejtenéd?

..

(Zora king, 2014.11.06 13:39)

jogos, tényleg nem említetted, de attól még rögtön ők jutottak az eszembe. talán mert róluk van a legtöbb infóm.

...

(king Zora, 2014.11.05 17:48)

ami azt illeti a Hit gyülekezet éppenséggel nem valami jó hirű, van olyan ismerősöm, ahol szétszakadt a cslád és ez nem pozitiv. aztán meg a tized sem keresztényi, mikor olyanoktól is kérik, aki minimálbérért dolgozik. másik haver bement, aztán mikor a biztonsági őrök kezdték kérdezgetni, ki is jött. Nem hiszek el én sem mindent, de azért nehéz ezek között a "keresztények" között eligazodni. Nem mondom, hogy a buddhisták jobbak lennének, ott is van egy csomó féle szekta, meg hasonlók, de avval egyetértek, hogy senkit sem kellene megvádolni csak azért, mert másképp hisz. Amúgy mweg azt gondolom, hogy Jézus nagyokat nézne, ha meghallaná, miféle okosságokat tanítanak az Ő nevében az Ő tanításaként.

Re: ...

(Kazu, 2014.11.05 21:24)

Helló Zora! Én egy szóval sem említettem, hogy a HIT gyülekezetről lenne szó. Az azonban igaz, hogy ez is egy karizmatikus gyülekezet. Sajnos sok vallásos, vagy hívő közösség okozza családok, kapcsolatok szakadását, de ezt nem lehet minden esetben egyértelműen negatívumnak nevezni, hiszen vannak olyan életkörülmények, amelyekből áldás kiszabadulni. A hit területén elég nagy a zűrzavar, rengeteg irányzat, különféle nézetek és mindegyik a maga igazáról van meggyőződve. Jézusnak nem lenne egyszerű dolga.